Arbeids- en ontslagrecht

Het ontslagrecht omvat alle regelgeving die van belang is bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. In hoofdlijnen komt deze regelgeving er op neer dat de werknemer ten opzichte van de werkgever een grote mate van bescherming geniet. Een werkgever kan in de regel niet zomaar tot ontslag van een werknemer overgaan. Een voorgenomen ontslag moet in de meeste gevallen vooraf worden getoetst door het UWV WERKbedrijf of de Kantonrechter.

Het UWV WERKbedrijf en de Kantonrechter

Het UWV WERKbedrijf of de Kantonrechter moet beoordelen of de ontslagaanvraag op aantoonbare feiten en wettelijk toegestane gronden is gebaseerd. Als dit niet het geval is, wordt de aanvraag afgewezen. Een werkgever moet de ontslagaanvraag daarom goed onderbouwen. De ontslaggronden kunnen variëren van redenen die in de persoon van de werknemer zijn gelegen (bijvoorbeeld disfunctioneren) tot bedrijfseconomische redenen. Bovendien moet een werkgever er rekening mee houden dat er sprake kan zijn van een bijzondere ontslagbescherming, zoals in geval van ziekte of zwangerschap. Ook als achteraf blijkt dat een eenmaal gegeven ontslag niet aan de wettelijke eisen voldoet, kan er in de meeste gevallen nog een rechterlijke toets plaatsvinden.

Belangen van de werknemer

Een werkgever die uw salaris niet of niet tijdig uitbetaalt. Een aangekondigd ontslag. Vragen over een concurrentiebeding. Dringende kwesties met vaak verstrekkende gevolgen.

Zonder dat u het wilt kunt u verzeild raken in een conflict met uw werkgever, waar u geen raad mee weet.
VS&M Juristen kan u in deze en andere gevallen met raad en daad juridisch bijstaan. Wanneer u contact met ons opneemt zal alles in het werk worden gesteld om achterstallig loon of vakantiegeld te incasseren of een ontslag te voorkomen. Hierbij trachten wij uiteraard de relatie tussen u en uw werkgever zo min mogelijk te verstoren.

Top