Onze rechtsgebieden

Er zijn vele rechtsgebieden te onderscheiden binnen het Nederlands recht. VS&M Juristen is met name gespecialiseerd op onderstaande gebieden. Echter ook voor juridische vragen op een ander rechtsgebied kunnen wij, danwel één van onze juridische partners wat voor u betekenen.

Hippisch recht

Onder hippisch recht vallen juridische zaken waar paarden bij betrokken zijn. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op dit rechtsgebied.

Twee van onze juristen zijn zelf actief in de paardensport en weten als geen ander hoe het reilt en zeilt binnen de hippische wereld. Onderwerpen binnen de paardenwereld waar wij u graag op juridisch gebied bijstaan zijn onder andere.

 • Juridisch advies bij de aan,- en verkoop van paarden en pony’s.
 • Het opstellen of beoordelen van koopcontracten.
 • Het verlenen van juridische bijstand ingeval paarden na aankoop (medische) klachten vertonen.
 • Het beoordelen van verborgen gebreken.
 • Het bijstaan van paardeneigenaren bij een geschil met een verzekeraar, bijvoorbeeld bij het uitkeren van kosten van de dierenarts.
 • Bijstaan bij geschillen met betrekking tot de stalling van een paard.
 • Het juridisch ondersteunen van dierenartsen.

Heeft u vragen over hippisch recht? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Incasso

Wanneer u te maken krijgt met een debiteur die niet betaalt, bent u bij ons aan het juiste adres. Als onderdeel van Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen is VS&M Juristen specialist op het gebied van het incasseren van vorderingen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij op een zeer snelle en effectieve wijze handelen. Snel doorpakken of vooral oog voor het in stand houden van de relatie tussen u en uw debiteur, of allebei? Samen met u zullen we de mogelijkheden bespreken om zodoende tot een maatwerkoplossing te komen.

Bij onze incassowerkzaamheden maken wij gebruik van onze beproefde drietrapsstrategie:

 • Pré-incasso

  Wij adviseren bij het maken van heldere afspraken met uw debiteuren, het opstellen van een duidelijke factuur en het inrichten van een goed debiteurenbeheertraject. Tevens kunnen wij voor u aanmaningen verzenden op ons briefpapier, waarbij de betaling rechtstreeks door u wordt ontvangen.

 • Minnelijke incasso

  Wordt er ondanks een verzonden herinnering en aanmaning niet betaald, dan nemen onze incassospecialisten de incassoprocedure van u over.

  Na ontvangst van uw vordering wordt uw debiteur nog dezelfde dag door ons tot betaling gesommeerd. Indien nodig zal ook telefonisch of per e-mail contact worden gelegd met de schuldenaar.

 • Gerechtelijke incasso

  Wordt er ondanks onze inspanningen niet betaald, dan gaan onze juristen in samenspraak met u over tot de gerechtelijke incasso, waarbij uw vordering aan de rechter wordt voorgelegd. Onze gerechtsdeurwaarders roepen uw debiteur op de kortst mogelijke termijn middels een dagvaarding op om voor de rechtbank te verschijnen.

  Vanzelfsprekend worden vooraf de verhaalsmogelijkheden met u besproken, waarbij we een onderscheid aanbrengen tussen debiteuren die niet willen en debiteuren die niet kunnen betalen.

  In tegenstelling tot advocaten of incassobureaus is VS&M Juristen geautoriseerd om het Digitaal Beslag Register te raadplegen om de verhaalspositie van uw debiteur juist in te schatten. In het DBR worden alle beslagen op loon of uitkering ingeschreven.

Huurrecht

Huurrecht is dat deel van het recht waarin de regels zijn vastgelegd omtrent huur en verhuur. Bij huur wordt een overeenkomst aangegaan waarin de verhuurder zich verplicht de huurder een zaak of een deel daarvan in gebruik te geven voor een tegenprestatie. Meestal is dat geld maar het kan ook een andere prestatie zijn.

Het huurrecht is vaak complex en vraagt de nodige juridische kennis. U kunt als verhuurder, maar ook als huurder van een woning of bedrijfspand te maken krijgen met een huurgeschil. VS&M Juristen kan u – als huurrechtspecialist bij uitstek – terzijde staan in een gerechtelijke procedure of juist bij het voorkomen daarvan.

Het huurrecht helpt u huurkwesties voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeer zeker voor problemen die de huur betreffen. Met goed advies over het huurrecht vooraf kunt u niet alleen veel moeilijkheden voorkomen, u weet ook precies waar u aan toe bent. Stel in ieder geval uw huurcontract zo op, dat deze helder is en conform de bepalingen in het huurrecht. Informeer bij een specialist in het huurrecht, zoals VS&M Juristen over uw specifieke situatie.

Dus betaalt uw huurder geen of te weinig huurpenningen of heeft u een conflict met uw huurbaas, neem dan contact op met VS&M Juristen voor een duidelijk advies of het voeren van een gerechtelijke procedure.

 • U bent verhuurder

  Als verhuurder kan VS&M Juristen u bijstaan in de volgende situaties:

  • Het opstellen of screenen van uw huurovereenkomst, voordat deze wordt ondertekend
  • Niet of niet tijdig betaalde huurpenningen bij uw huurder incasseren
  • Veroorzaakte overlast door uw huurder aanpakken
  • Uw huurder uit uw woning of bedrijfspand ontruimen, wegens huurachterstand, overlast of anderszins
 • U bent huurder

  Als huurder kan VS&M Juristen u bijstaan in de volgende situaties:

  • U bent het niet eens met de (verhoging) van de huurprijs
  • De woning vertoont gebreken en uw verhuurder weigert tot herstel over te gaan
  • Uw huurbaas zegt de huur op, maar u bent het hier niet mee eens

Consumentenrecht

Binnen het consumentenrecht staat de consument centraal die een overeenkomst is aangegaan met een niet-consument. Hierbij kunt u denken aan een consument die een wasmachine koopt, een consument die via internet een bestelling plaatst bij een webshop of een telefoonabonnement dat door een consument wordt afgesloten en waarbij in de algemene voorwaarden een erg hoge rente is opgenomen. Maar ook een consument die een lidmaatschap bij de sportschool aangaat en hier bijna niet meer vanaf kan komen.

Wat zijn uw rechten als consument als u onverhoopt van de overeenkomst af wilt of wanneer u niet tevreden bent over een geleverde wasmachine?

VS&M Juristen kan u adviseren over de (on)mogelijkheden van uw positie en kan voor u de noodzakelijke maatregelen nemen.

VS&M Juristen adviseert en begeleidt

VS&M Juristen kent de weg binnen het consumentenrecht. Wij staan u bij in een conflict met een leverancier en zullen proberen tot een oplossing te komen. Mocht desondanks niet tot een bevredigende oplossing kunnen worden gekomen, dan behartigen wij ook uw belangen in een procedure bij de rechtbank.

 • Wettelijke garantie

  Volgens de wet heeft u als consument het recht op een product van een goede kwaliteit. Als het product wat u gekocht heeft niet goed is (in vaktaal: het product is ondeugdelijk), dan mag u van de verkoper verlangen dat hij het product gratis repareert of u een nieuw product geeft.

  Wat u van een product mag verwachten hangt af van een aantal omstandigheden:

  • Wat was de prijs van het product? Van een dure koelkast mag u bijvoorbeeld meer verwachten dan van een goedkoop model.
  • Wat heeft de verkoper over het product gezegd? En wat is er eventueel in een reclame over het product gemeld?
  • Is het een merkproduct? Zo ja, gaat het om een A-merk of om een merk van een mindere kwaliteit?
  • Heeft u een nieuw of een tweedehands product gekocht?
 • Hoe lang moet een product meegaan?

  Dit hangt uiteraard af van het soort product dat u gekocht heeft. Een koelkast zal over het algemeen langer mee moeten gaan dan bijvoorbeeld een koptelefoon voor uw mp3-speler. Er is dus niet exact aan te geven hoe lang u een product zonder problemen zou moeten kunnen gebruiken.

  Toch heeft u als consument een aantal aanknopingspunten:

  • Als een product gedurende de eerste zes maanden kapot gaat, dan gaat de wet ervan uit dat het product al ondeugdelijk was toen u het kocht.
  • De verkoper zal eventueel moeten bewijzen dat u het product verkeerd gebruikt heeft. Gaat het product na zes maanden kapot? Dan moet u zo nodig kunnen bewijzen dat dit niet uw eigen schuld was.
  • Volgens een Europese richtlijn is de minimale wettelijke garantieperiode twee jaar. Dit betekent dat u er dus vanuit mag gaan dat een product bij normaal gebruik tenminste twee jaar goed te gebruiken moet zijn.
  • In de Nederlandse wet staat geen expliciete garantietermijn genoemd. U heeft een wettelijk recht op een deugdelijk product. In de praktijk betekent dit dat u meestal langer dan twee jaren recht heeft op een goed werkend product. De exacte duur zal afhangen van het soort product.
 • Wat kan ik eisen als ik een beroep wil doen op de (wettelijke garantie)?

  Als er sprake is van een ondeugdelijk product, dan mag u van de verkoper verwachten dat hij het product gratis voor u repareert. Als dit niet mogelijk is, moet de verkoper u een nieuw product geven. De verkoper moet dit doen zonder dat u hier veel last van heeft en zonder dat het te lang duurt.

 • Heb ik nog ergens recht op als de garantietermijn verstreken is?

  Ja, meestal wel. Veel mensen denken dat ze geen rechten meer hebben als de (fabrieks)garantie verstreken is. Dat is niet waar. U heeft in feite altijd recht op een goed werkend product.

  Wel kan de verkoper soms van u verlangen dat u een deel van de reparatiekosten of een nieuw product voor uw rekening neemt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u het product al langere tijd op een normale manier heeft kunnen gebruiken.

 • Fabriekgarantie of verkopersgarantie

  Als de verkoper of fabrikant u een bepaalde garantie geeft, is dat een garantie bovenop de wettelijke garantie waar elke consument recht op heeft. Denk bijvoorbeeld aan de fabrikant van een laptop die twee jaar fabrieksgarantie geeft. Als de laptop dan binnen deze termijn kapot gaat, hoeft u niet te bewijzen dat dit niet uw schuld was. Zonder fabrieksgarantie geldt dit alleen voor de eerste zes maanden.

 • Bijkopen van garantie

  Soms biedt de verkoper aan dat u garantie kunt bijkopen. Lees dan altijd de voorwaarden goed door. Het is heel goed mogelijk dat u dan dezelfde rechten heeft die u op basis van de wettelijke garantie ook al heeft

Beslag- en executierecht

Het beslag,- en executierecht is bij uitstek onze specialisatie.
Debiteuren die niet betalen kunnen een gevaar vormen voor uw onderneming, maar ook u als particulier ernstig in de problemen brengen. Voordat de rechter een uitspraak over uw vordering heeft gedaan, kunnen wij in voorkomende gevallen in overleg met u alvast conservatoir/bewarend beslag leggen. Op deze manier kunnen bankrekeningen bevroren worden en kan worden voorkomen dat onroerende zaken worden verkocht.

Mocht uw debiteur na het vonnis van de rechter nog niet tot betaling overgaan, dan gaat een gerechtsdeurwaarder tot executie over! Als onderdeel van Gerechtsdeurwaarderskantoor Vermeer Schutte & Musen biedt VS&M Juristen het gehele traject aan onder één dak. Hierdoor kan er snel en effectief gehandeld worden, met de grootste kans op een goed resultaat.

Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan indien u zelf te maken krijgt met een beslag op uw inkomen of eigendommen, waar u het niet mee eens bent. Bij VS&M Juristen bent u aan het juiste adres om uw belangen te laten behartigen.

Arbeids- en ontslagrecht

Het ontslagrecht omvat alle regelgeving die van belang is bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. In hoofdlijnen komt deze regelgeving er op neer dat de werknemer ten opzichte van de werkgever een grote mate van bescherming geniet. Een werkgever kan in de regel niet zomaar tot ontslag van een werknemer overgaan. Een voorgenomen ontslag moet in de meeste gevallen vooraf worden getoetst door het UWV WERKbedrijf of de Kantonrechter.

Het UWV WERKbedrijf en de Kantonrechter

Het UWV WERKbedrijf of de Kantonrechter moet beoordelen of de ontslagaanvraag op aantoonbare feiten en wettelijk toegestane gronden is gebaseerd. Als dit niet het geval is, wordt de aanvraag afgewezen. Een werkgever moet de ontslagaanvraag daarom goed onderbouwen. De ontslaggronden kunnen variëren van redenen die in de persoon van de werknemer zijn gelegen (bijvoorbeeld disfunctioneren) tot bedrijfseconomische redenen. Bovendien moet een werkgever er rekening mee houden dat er sprake kan zijn van een bijzondere ontslagbescherming, zoals in geval van ziekte of zwangerschap. Ook als achteraf blijkt dat een eenmaal gegeven ontslag niet aan de wettelijke eisen voldoet, kan er in de meeste gevallen nog een rechterlijke toets plaatsvinden.

Belangen van de werknemer

Een werkgever die uw salaris niet of niet tijdig uitbetaalt. Een aangekondigd ontslag. Vragen over een concurrentiebeding. Dringende kwesties met vaak verstrekkende gevolgen.

Zonder dat u het wilt kunt u verzeild raken in een conflict met uw werkgever, waar u geen raad mee weet.
VS&M Juristen kan u in deze en andere gevallen met raad en daad juridisch bijstaan. Wanneer u contact met ons opneemt zal alles in het werk worden gesteld om achterstallig loon of vakantiegeld te incasseren of een ontslag te voorkomen. Hierbij trachten wij uiteraard de relatie tussen u en uw werkgever zo min mogelijk te verstoren.

 • Ontslagreden

  Als er sprake is van een zeer ernstige en dringende reden, kan er ontslag op staande voet worden gegeven (of genomen). Het aantal gevallen waarin een ontslag op staande voet is toegestaan, is zeer beperkt. Een arbeidsovereenkomst kan daarnaast altijd met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Een werknemer dient er echter rekening mee te houden dat een ontslagname of een ontslag met wederzijds goedvinden de eventuele WW-aanspraken in gevaar brengt. Het is daarom zaak niet te snel met een ontslag in te stemmen. Bij twijfel raden wij u aan rechtskundig advies in te winnen.

 • Ontslagprocedures

  Een arbeidsovereenkomst kan daarnaast door de werkgever worden beëindigd met gebruikmaking van een ontslagvergunning. Een ontslagvergunning moet worden aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de werkgever met gebruikmaking van de vergunning de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. Ook kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd door tussenkomst van de Kantonrechter. Op verzoek van de werkgever of de werknemer kan de Kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. In een dergelijke procedure kan aan de werknemer een ontbindingsvergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd, worden toegekend.

 • Enkele bijzondere gevallen

  Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever, als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Voor ontslag binnen de proeftijd zijn de wettelijke opzegbepalingen niet van toepassing. Een proeftijd moet altijd schriftelijk zijn vastgelegd, anders is deze niet geldig. Voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een maximale proeftijd van twee maanden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter duurt dan twee jaar, bedraagt de proeftijd hoogstens één maand, tenzij bij CAO verlenging tot twee maanden is toegestaan. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaren of langer bedraagt de maximale proeftijd twee maanden.

Contractenrecht

Contractenrecht houdt zich bezig met de regels en wetten die gelden voor contracten en overeenkomsten. De mondelinge of schriftelijke toezegging iets te doen of na te laten is de kern van een overeenkomst of contract. In het dagelijks leven krijgt u permanent te maken met contracten van uiteenlopende strekking. Zowel in het zakelijk leven als voor de particulier speelt het contractenrecht dan ook een niet te onderschatten rol.

Wanneer u afspraken met een andere partij op een professionele wijze wilt vastleggen, is het van cruciaal belang dat dit zorgvuldig en op een juridisch waterdichte manier gebeurt. Een fout of onvolkomenheid is snel gemaakt en kan tot grote financiële consequenties leiden.

VS&M Juristen kan u adviseren bij het opstellen van contracten en juridisch bijstaan bij geschillen over de uitvoering of interpretatie van reeds opgestelde contracten.

Voorts heeft VS&M Juristen een ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden welke door u of uw wederpartij worden gehanteerd. Deze algemene voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van een contract of overeenkomst.

VS&M Juristen beoordeelt, bemiddelt en adviseert. En indien nodig zullen wij u ook in een gerechtelijke procedure terzijde staan.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

 • Contractenrecht bij een al opgesteld contract

  Om problemen te voorkomen is juridisch advies op het gebied van contractenrecht onontbeerlijk. VS&M Juristen biedt u daarom niet alleen advies en hulp bij het vastleggen van uw afspraken, ook kunt u een beroep op ons doen wanneer u en uw contractspartner verschillen van mening over de uitleg van een bestaande afspraak. Ook wanneer er al een geschil is ontstaan, kunt u een beroep doen op onze uitgebreide kennis van het contractenrecht en ons bijvoorbeeld in de kwestie laten bemiddelen.

 • Wat is belangrijk volgens het contractenrecht?

  Ingeval van geschil over uitleg en gevolgen van een contract is de bewoording bij mondelinge en de tekst bij schriftelijke overeenkomsten cruciaal. Daarnaast is de aard van de transactie, de omvang en gedetailleerdheid van het contract en de wijze waarop dit tot stand is gekomen bepalend voor hoe het contractenrecht de afspraken interpreteert. Over het algemeen geldt dat de partij wier uitleg door de tekst wordt ondersteund een voorsprong heeft. Om te zorgen dat ook uw afspraken tekstueel volledig en zeker zijn vastgelegd, staan wij voor u klaar met onze kennis van en ervaring met het contractenrecht.

Pachtrecht

Wanneer is er sprake van pacht?
Volgens de wettelijke definitie is er sprake van pacht in het geval er een overeenkomst bestaat waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie. In het geval sprake is van alle vier genoemde elementen is sprake van pacht.

De “(ver)pacht” van een horecagelegenheid heeft geen agrarisch karakter en valt dus niet onder het pachtrecht, maar onder het huurrecht, een andere specialiteit van VS&M Juristen.

Wanneer u te maken krijgt met een geschil dat onder het pachtrecht valt kan de pachtrechtspecialist van VS&M Juristen u bijstaan in een procedure bij de pachtkamer.

Proces-verbaal van constatering

Als onderdeel van Gerechtsdeurwaarderkantoor Vermeer Schutte & Musen kan VS&M Juristen beschikken over beëdigde gerechtsdeurwaarders die voor u een proces-verbaal van constatering kunnen opmaken.

In het proces-verbaal zal de gerechtsdeurwaarder de situatie welke hij constateert nauwkeurig en objectief omschrijven en met foto’s en/of videomateriaal ondersteunen.

U kunt hierbij denken aan de staat van een woning bij einde van een huurovereenkomst, schade aan uw woning door heiwerkzaamheden, vastlegging van hinder door geluidsoverlast of het constateren en vastleggen van bepaalde uitingen op social media.

Op deze manier kunt u een juridisch dossier opbouwen, dat in een procedure als doorslaggevend bewijs kan dienen. De juristen van VS&M Juristen kunnen de rechter laten zien hoe een bepaalde situatie op een bepaald moment was door het in het geding brengen van het proces-verbaal. De rechter hecht hier grote waarde aan.

Top