Check het bewindregister!

In september van dit jaar plaatste schuldinfo.nl een artikel waarin een uitspraak van de kantonrechter te Almelo werd besproken. Ondernemers werden erop gewezen dat het van groot belang is het bewindregister te controleren als zij grote transacties aan gaan met particulieren. Ik wil dat in dit artikel nogmaals benadrukken.

Voornoemde uitspraak van de kantonrechter te Almelo had betrekking op het volgende. Een echtpaar organiseerde een groot feest, voor een bedrag van ruim € 5.000,00. De horecaondernemer stuurde achteraf de rekening, maar het echtpaar kon deze niet betalen. Het echtpaar stond onder beschermingsbewind. De bewindvoerder raakte van de kwestie op de hoogte en stelde zich op het standpunt de vordering van de horecaondernemer niet te erkennen, omdat er sprake was van beschermingsbewind en de horecaondernemer dit had kunnen weten. Het echtpaar stond namelijk geregistreerd in het bewindregister. De kantonrechter deelde dit standpunt van de bewindvoerder en wees de vordering van de horecaondernemer af. De volgende afwegingen waren daarbij van belang.

  • Het echtpaar stond geregistreerd in het bewindregister. Het bewindregister is openbaar en had eenvoudig kunnen worden geraadpleegd door de horecaondernemer;
  • Het ging niet om een contante verkoop of koop van geringe waarde, maar om een feest met een waarde van ruim € 5.000,00;
  • Het kan het echtpaar niet verweten worden dat zij niet aan de horecaondernemer hebben verteld onder beschermingsbewind te staan, nu zij onder bewind staan omdat zij als gevolg van hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn ten volle hun vermogensrechtelijke belangen zelf waar te nemen.

De uitspraak van de kantonrechter was natuurlijk een flinke klap voor de ondernemer. Deze heeft er altijd op vertrouwd dat de rekening achteraf zou worden betaald. Voor zowel het standpunt van de bewindvoerder als de ondernemer, valt mijns inziens wat te zeggen.

In de eerste plaats zal het niet voor alle ondernemers bekend zijn dat er een bewindregister bestaat. Het register is sinds 1 januari 2014 ingetreden. Dit register moet niet worden verward met het insolventieregister, waarin faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen worden ingeschreven. Het bewindregister is raadpleegbaar op https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/. In dit register kunnen ook personen worden opgezocht die onder curatele staan. Bewinden, uitgesproken voor 1 januari 2014 zijn vaak niet terug te vinden in het register. In dit geval was het betrokken echtpaar wel terug te vinden in het register. De omstandigheid dat de horecaondernemer het register niet heeft geraadpleegd, of dat het register hem misschien helemaal niet bekend was, komt voor zijn eigen rekening en risico volgens de kantonrechter.

Ondernemers gaan natuurlijk niet voor iedere transactie in het bewindregister kijken. De kantonrechter deelt dit standpunt ook, maar gaf aan dat het hier een uitzonderlijke transactie betrof. Het is mijns inziens nog wat vaag wat een uitzonderlijke transactie dan precies is. Bij welke transacties en bedragen wordt de grens getrokken? Een en ander zal per geval moeten worden bekeken en jurisprudentie zal hierin ook een uitkomst moeten gaan bieden. Er zijn inmiddels meerdere uitspraken waarin succesvol een beroep op het bewindregister is gedaan. Een kranten abonnement met Iphone als cadeau en een geboekte vliegreis, zijn voorbeelden van onderwerpen in die uitspraken.

Zolang de noodzaak om het bewindregister te checken niet duidelijk is bij ondernemers, zullen meer uitspraken op dit gebied snel volgen. Ik wil ondernemers dan ook nogmaals op het hart drukken, het bewindregister te controleren als zij grote transacties aangaan. Het register is eenvoudig te raadplegen. Liever een keer teveel, dan te weinig!

U kunt natuurlijk ook VS&M Juristen een check laten uitvoeren!

Top