Alternatieve incasso-methoden


Als uw factuur niet wordt betaald, stuurt u een herinnering en aanmaning en mocht ook dit geen resultaat opleveren, dan schakelt u uw incasso-partner in. Als dit uw standaard incasso-traject is, dan doet u uzelf te kort! Er zijn namelijk nog een aantal middelen die u kunt gebruiken bij uw incassowerkzaamheden.

Hieronder bespreek ik er een aantal.

Het opschorten van een dekking 

Als u aan uw cliënt een bepaalde verzekerings- of service-dekking biedt of een licentie heeft verstrekt, dan heeft u de mogelijkheid om deze dekking of licentie op te schorten in geval uw cliënt zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt.

Vaak is het al voldoende om uw cliënt op dit opschortingsrecht te wijzen om uw facturen betaald te krijgen. Op een onverzekerde auto of een opgeschorte ICT-ondersteuning zal uw cliënt zeker niet zitten te wachten! Let er hierbij wel op dat dit opschortingsrecht in uw Algemene Voorwaarden staat opgenomen!

Retentierecht en opschorting van verplichtingen 

U heeft het recht om uw verplichtingen uit een overeenkomst op te schorten als uw cliënt zijn verplichtingen niet nakomt (factuur wordt niet betaald). U kunt bijvoorbeeld stoppen met de levering van goederen. Uw vordering moet wel opeisbaar zijn.

Vergelijkbaar is het retentierecht. Met een beroep daarop kunt u de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht achterhouden zolang die werkzaamheden niet zijn voldaan. Vooral interessant voor garage- of onderhoudsbedrijven.

Pand- en hypotheekrecht

Indien u een vordering heeft of in de toekomst krijgt op uw cliënt, dan kunt u bij deze cliënt bedingen om pand- en/of hypotheekrecht te verlenen op respectievelijk roerende en onroerende goederen.

Mocht uw cliënt zijn verplichtingen jegens u niet nakomen, heeft u het recht op ‘parate executie’. U kunt zonder tussenkomst van een rechter verhaal nemen op de goederen waarop het pand- of hypotheekrecht rust.

Notariële akte

Overeenkomsten zoals geldleningen of betalingsregelingen kunt u bij een notaris laten vastleggen in een notariële akte. Mocht uw cliënt zijn verplichtingen vervolgens niet nakomen, dan kunt u een zogenaamde ‘grosse’ bij de notaris opvragen, waarmee de deurwaarder direct – zonder tussenkomst van een rechter – tot executie kan overgaan.

Deze werkwijze is aanzienlijk goedkoper dan procederen bij de rechtbank. Uw cliënt moet uiteraard wel vrijwillig meewerken en de akte bij de notaris ondertekenen.

Privé borgstelling

U kunt (de directie van) uw cliënt vragen om zich privé borg te stellen. Mocht uw cliënt failliet gaan of anderszins geen verhaal bieden, dan kunt u zich verhalen op een privépersoon. Laat in dit geval ook de echtgeno(o)t(e) mee tekenen om problemen te voorkomen.

Heeft u vragen over de hierboven besproken alternatieve vormen van incasso en wilt u een en ander waterdicht laten vastleggen, laat u dan informeren door VS&M Juristen!

Top